4k321

搜索
开启左侧

阿凡达:水之道/阿凡达2[IMAX.3D原盘/DIY次世代国语/简繁/简英字幕/菜单修改].3D.Avatar.The.Way.of.Water.2022.Blu-ray.3D.1080p.AVC.DTS-HD.MA.7.1-Pt 3D电影下载

蓝鸟 发表于 2023-6-22 10:03:02 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国重庆
阿凡达2:水之道 豆瓣评分: 7.8分
年代:2023年上映
片长:193分钟
类型:动作 科幻 冒险 
导演:詹姆斯·卡梅隆
主演:萨姆·沃辛顿 / 佐伊·索尔达娜 / 西格妮·韦弗 / 史蒂芬·朗 / 克利夫·柯蒂斯
3 D 格式:sbs 

封装音轨:DTS-HD.MA 7.1 
简 介
( ]8 N2 q6 v6 ]! [) U/ o( O3 e5 H
# w1 J+ f, |+ p 影片设定在《阿凡达》的剧情落幕十余年后,讲述了萨利一家(杰克、奈蒂莉和孩子们)的故事:危机未曾消散,一家人拼尽全力彼此守护、奋力求生,并历经艰险磨难。2 |! G. S3 T2 c/ f
 杰克和奈蒂莉组建了家庭,他们的孩子也逐渐成长,为这个家庭带来了许多欢乐。然而危机未曾消散,萨利一家拼尽全力彼此守护、奋力求生,最终来到潘多拉星球临海的岛礁族寻求庇护。岛礁族首领特诺瓦里与罗娜尔为萨利一家提供了庇护所,这个部族的成员都是天生的潜水好手,也和海洋中的各种生物建立了密切联系。6 J. N2 h* F- b* H
9 n3 |/ ?2 Q5 |, g5 H# r! _) v; N
获奖情况
* @, d2 V7 p" Y, D; v( b3 `5 r# L; u$ V8 B/ ~4 @1 e
 第95届奥斯卡金像奖  (2023)6 w/ z0 m, F! b6 t( P9 c% Z
 最佳影片(提名) 詹姆斯·卡梅隆 / 乔恩·兰道
$ j6 E) m; I' E" P8 H1 e$ i9 g 最佳视觉效果 埃里克·赛恩登 / 丹尼尔·巴雷特 / 乔·莱特瑞 / 理查德·巴尼汉姆
; N; `2 A- ~8 F2 _- t 最佳音响(提名) 迈克·亨吉斯 / 朱利安·霍华斯 / 迪克·伯恩斯坦 / 克里斯托弗·博伊斯 / 加里·萨默斯 / 格温多林·叶茨·惠特尔6 t. M" |/ |- g/ P1 P+ [
 最佳艺术指导(提名) 迪伦·科尔 / 本·普罗克特 / 凡妮莎·科尔
/ d. y1 u4 O  m* y$ u8 f ! V' L- l" C! V- @) ?; z8 D
 第80届金球奖  (2023)9 ~, }4 R/ H9 ^5 |: ~
 电影类最佳剧情片(提名)' O9 F3 s" R( j" j" `0 ?/ C" u
 电影类最佳导演(提名) 詹姆斯·卡梅隆
4 ]3 U; `1 O; }! g. \ 
0 t, _% A3 ~8 Z. I: p1 O' ? 第76届英国电影学院奖  (2023)
  M  ]1 D9 v0 N" v 电影奖最佳特殊视觉效果/ |# H7 K' U7 m
 电影奖最佳音效(提名)3 O9 A* r0 `! ?1 y: D! g* q" ~' n  z
 
# F+ H. S/ H4 {. F  W( e. Y 第46届日本电影学院奖  (2023)& N/ ~/ H, L. b* t, O% h) Z
 最佳外语片(提名)
/ K" Y: }1 N7 [  @! J 
4 K  T: ?5 a; n4 t 第50届动画安妮奖  (2023)
, A2 K; [/ |0 o* @ 最佳动画效果, V! y  v* S7 {0 g
 最佳真人电影动画效果9 A( I- s0 s' H/ W+ ~4 k
 
( @9 L2 r0 F' m2 b6 A- |0 _ 第34届美国制片人工会奖  (2023)
& A- K! c1 b' X9 R( \) E0 m 最佳电影制片人奖(提名)
2 E9 i# z8 }: N% W7 x- ]  D
DISC INFO:
7 h) B+ k  s0 N( T& oDisc Title: Avatar: The Way of Water Disc 1. ]+ K. v2 L! M8 X& L/ v: I6 n
Disc Label: The Way of Water Disc 3D 1
9 }- E! P  F1 F+ `Disc Size: 61,273,911,953 bytes: c# J1 }6 |, u( w
Protection: AACS
; X: Q& j! x/ {$ ?Extras: BD-Java, Blu-ray 3D
2 F7 O: ?, j0 ?2 O* m- ?BDInfo: 0.7.5.8
' R/ A# y% [/ A( W0 M. `- aPLAYLIST REPORT:& S% X5 a0 k9 v( V, k
Name: 00800.MPLS
5 T/ W* D0 b! y$ Z# FLength: 1:51:14.459 (h:m:s.ms)
1 |3 q  {0 _1 q+ fSize: 46,893,711,360 bytes
- r' c9 Q% [% W' nTotal Bitrate: 56.21 Mbps
( {* _" o; H5 J9 D8 ]VIDEO:+ b: Q0 D7 o7 K$ Z1 x3 I7 J3 |
Codec Bitrate Description- c1 P9 q6 I% [5 `/ c. g9 ]
----- ------- -----------, J( M& f5 G( J5 J
MPEG-4 AVC Video 28135 kbps Left Eye / 1080p / 23.976 fps / 16:9 / High Profile 4.1
  J5 v7 j! Q' a; n* l* Q4 E& JMPEG-4 MVC Video 13835 kbps Right Eye
% h, v/ g/ s- I; w" u4 u( yAUDIO:
1 O3 N+ C9 p5 M4 v( B% @5 WCodec Language Bitrate Description
- n- q$ ]9 M$ a/ w/ Q----- -------- ------- ------------ d' J$ m! \5 p4 }3 V
DTS-HD Master Audio English 4935 kbps 7.1 / 48 kHz / 4935 kbps / 24-bit (DTS Core: 5.1 / 48 kHz / 1509 kbps / 24-bit / DN -4dB)
2 `6 b4 ]1 I2 }. j( P8 @DTS-HD Master Audio Chinese 3812 kbps 5.1 / 48 kHz / 3812 kbps / 24-bit (DTS Core: 5.1 / 48 kHz / 1509 kbps / 24-bit)
. B. N! P0 J2 P8 pDolby Digital Audio English 320 kbps 2.0 / 48 kHz / 320 kbps / DN -27dB! D9 x9 j) J7 K
Dolby Digital Audio English 640 kbps 5.1 / 48 kHz / 640 kbps / DN -27dB( I  [* `: I& r+ |  M  s; b" Z% R
Dolby Digital Audio French 640 kbps 5.1 / 48 kHz / 640 kbps / DN -27dB
; j3 s1 W* a% |" _, ~' _Dolby Digital Audio Spanish 640 kbps 5.1 / 48 kHz / 640 kbps / DN -27dB3 a/ l( p; ]% L& W
SUBTITLES:
# g7 Z5 W- W4 [9 x. n3 @- g' eCodec Language Bitrate Description
' q1 j; g% n' ^* E# M----- -------- ------- -----------
  k4 ?  E. z' Q) Z0 OPresentation Graphics Chinese 31.911 kbps/ A1 C1 {) o7 K' e! s  Y
Presentation Graphics Chinese 23.238 kbps
) W- l8 f# }: b  u+ b6 ?, @) s% ^Presentation Graphics Chinese 19.425 kbps
; |9 {5 m+ a, PPresentation Graphics French 0.765 kbps
$ T" _' |( {: a2 y, P* YPresentation Graphics Spanish 0.735 kbps) r- S4 @6 ~! @# l3 e

; M/ y' ?. h! F# M) p$ s3 S

  {& V4 e! c7 u, l[color=rgb(51, 102, 153) !important]复制代码5 Z2 `, D% ?; c: o; Q( F
DISC INFO:
5 q7 n- y' l" s/ E5 p  g' ?6 V# PDisc Title: Avatar: The Way of Water Disc 25 }; X+ p2 o0 x( g3 ?% }2 p; k
Disc Label: The Way of Water Disc 3D 2
* @# j% X  g. l9 x8 A: T* HDisc Size: 40,237,065,727 bytes
# u) m) n- R: d" F3 VProtection: AACS
8 J/ w7 O; V+ K3 i7 p; ]Extras: BD-Java, Blu-ray 3D' t( |+ Z5 k% C# h  Z- Z
BDInfo: 0.7.5.8
% z  v, b: h2 j: CPLAYLIST REPORT:
4 [: O5 V' A& ^' @6 w+ v3 zName: 00800.MPLS
9 Z) H2 g1 v; }" e" DLength: 1:21:26.089 (h:m:s.ms)
7 R: o$ l; ~4 b6 n6 m& [$ p" }Size: 38,985,326,592 bytes
: r1 L; p( V5 ?5 M& A& h. Q3 dTotal Bitrate: 63.83 Mbps; E3 b* s* m5 c" }
VIDEO:
- L! H* s8 O3 |/ Y5 x; @# K  D3 V2 FCodec Bitrate Description
% E# O6 J' l2 \9 B' u' q+ W----- ------- -----------
. U1 p: F, u( w' `( K" a5 v: _3 [MPEG-4 AVC Video 34375 kbps Left Eye / 1080p / 23.976 fps / 16:9 / High Profile 4.1# }, j. v! a" T$ }$ H1 c$ O
MPEG-4 MVC Video 14405 kbps Right Eye
9 \7 q! g0 S5 B2 qAUDIO:
& v( p1 \* U' W+ `1 z  v0 dCodec Language Bitrate Description
! N* @: X5 f+ ~4 l----- -------- ------- -----------
9 i% G8 X- j/ s3 M8 o" @DTS-HD Master Audio English 5298 kbps 7.1 / 48 kHz / 5298 kbps / 24-bit (DTS Core: 5.1 / 48 kHz / 1509 kbps / 24-bit / DN -4dB)6 N5 b& Q" t. G2 v7 Y7 _1 `' W
DTS-HD Master Audio Chinese 3959 kbps 5.1 / 48 kHz / 3959 kbps / 24-bit (DTS Core: 5.1 / 48 kHz / 1509 kbps / 24-bit)1 Q9 |; P. g8 J3 \
Dolby Digital Audio English 320 kbps 2.0 / 48 kHz / 320 kbps / DN -27dB3 x' W5 i5 B; X) M: h! E3 r
Dolby Digital Audio English 640 kbps 5.1 / 48 kHz / 640 kbps / DN -27dB
3 q/ ]* N4 }  i1 GDolby Digital Audio French 640 kbps 5.1 / 48 kHz / 640 kbps / DN -27dB
4 |! y6 z0 s, ?6 JDolby Digital Audio Spanish 640 kbps 5.1 / 48 kHz / 640 kbps / DN -27dB' y% o6 H* P; i+ F$ g! |( H. w3 P
SUBTITLES:
+ v, A- Z  l. ?* c* \/ e& B0 iCodec Language Bitrate Description, z2 ]6 k% \1 u; u0 B: c1 X
----- -------- ------- -----------& M, i1 T9 X% Z- A, f5 q
Presentation Graphics Chinese 25.884 kbps
- y8 I, T* T9 FPresentation Graphics Chinese 17.885 kbps& U/ H3 `# I9 X6 D7 L7 P/ n. N
Presentation Graphics Chinese 14.835 kbps
1 e2 _" _/ _4 F4 x* A& F' Q" Q6 h2 LPresentation Graphics French 0.424 kbps. `' V6 Q0 j0 \  _
Presentation Graphics Spanish 0.030 kbps

# Q+ l% P* ]& d8 X

. f, @3 ~1 q4 }" G- d# m9 J
# e; \1 t- _- O* v, [
. ~6 O& C% L/ @+ a+ R( S3 H  o6 Y7 [4 o: Q% |" b8 x7 e% s
5 m9 J4 Y8 m+ g& h1 y1 A. D( X8 a6 c( [

& K  E" X7 V" c& k6 {
7 p3 E* {$ c% |( W9 x& Q2 k- K6 }) m8 o( n3 A1 W

阿凡达 水之道 3D Avatar The Way of Water 2022 Blu-ray 3D 1080p AVC DTS-HD MA 7.1-.torrent ( 237.58 KB )


" l. V' H8 _7 F! s9 U" N/ ]  x
加入蓝光高清网VIP会员  无限制下载本站所有资源---点这里

资源下载、资源播放、字幕使用、无法下载等常见问题---点这里
回复

使用道具 举报

全部回复4 显示全部楼层
homeyjj 发表于 2023-6-22 16:24:44 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏淮安
必须顶一下,感谢楼主无私分享
回复 支持 反对

使用道具 举报

wujun29手机认证 发表于 2023-8-26 09:33:35 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏镇江
感谢楼主
回复

使用道具 举报

scottsiao 发表于 2023-8-30 13:37:49 | 显示全部楼层 来自: 中国台湾
感谢楼主:D:):D:)
回复

使用道具 举报

ksh1990 发表于 2023-9-11 08:01:26 来自手机 | 显示全部楼层 来自: 中国江西宜春
感谢楼主分享
回复 支持 反对

使用道具 举报

声明:您在社区发表的所有信息仅代表用户个人观点,与本网站立场无关,希望各位烧友理性发言,不发表违法国家法律禁止的话题。

您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版积分规则

联系客服 关注微信 下载APP 返回顶部 返回列表