4k321

搜索
开启左侧

雷神4:爱与雷霆 Thor.Love.and.Thunder.2022.1080p.3D.BluRay.x264.TrueHD.7.1.Atmos-3D原盘下载

小山雀 发表于 2023-3-10 14:02:16 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国重庆
雷神4:爱与雷霆 豆瓣评分: 5.4分
年代:2022年上映
片长:119分钟
类型:喜剧 动作 爱情 科幻 奇幻 冒险 
导演:塔伊加·维迪提
主演:克里斯·海姆斯沃斯 / 娜塔莉·波特曼 / 克里斯蒂安·贝尔 / 泰莎·汤普森 / 塔伊加·维迪提
3 D 格式:half-ou sbs 

封装音轨:DTS-HD.MA 7.1 Dolby TrueHD 7.1 
简       介
( g, A7 X  b2 |/ y, W
! R  t  Z) {- q( j0 H: H9 b! k9 ~  影片故事发在在《复仇者联盟4:终局之战》事件之后,雷神索尔(克里斯·海姆斯沃斯 饰)踏上了一段他从未经历过的旅程:找回自我。但索尔的退休计划却被企图消灭众神的屠神者格尔(克里斯蒂安·贝尔 饰)打断,他只好与女武神瓦尔基里(泰莎·汤普森 饰)和寇格(塔伊加·维迪提 饰)再次联手,其间更发现自己八年未见的前女友简·福斯特(娜塔莉·波特曼 饰)获得了雷神之力、挥舞着多年前在自己面前毁灭的雷神之锤,令索尔惊讶不已。他们一起踏上了星际冒险,以揭开格尔的复仇之谜,并在为时已晚之前阻止他。3 B( o) [! n: h0 E$ p6 p
: T9 @4 z9 Z% a# W' O6 T. o. {
影片参数4 n' V0 h+ ?# F8 [/ O0 ~
Video7 C# g' {+ ^) Q2 L$ L
ID                                       : 1$ A5 M# Y( c9 X  v7 h
Format                                   : AVC( S" S- C) c! {) z
Format/Info                              : Advanced Video Codec
) Y( h1 R( Y2 fFormat profile                           : [email protected]
/ a" J6 ^* N6 b# T9 dFormat settings                          : CABAC / 2 Ref Frames/ [9 N7 k8 q# A5 Q' `
Format settings, CABAC                   : Yes3 o: D0 K8 y6 g
Format settings, Reference frames        : 2 frames7 G: }9 o# O0 D7 X/ q0 U# a8 E! N% f
Format settings, GOP                     : M=3, N=24
1 i& v- N8 l- e4 V2 t7 B! \Codec ID                                 : V_MPEG4/ISO/AVC  ]& S( h# q' \0 t7 S
Duration                                 : 1 h 58 min
; u0 A# i. \- r3 o4 |Bit rate                                 : 14.8 Mb/s
; W1 k/ s% }" F$ W1 _Nominal bit rate                         : 16.0 Mb/s
6 p! U8 g. t1 k- x3 ^8 JWidth                                    : 1 920 pixels
4 }$ H( p- S. S1 a2 o5 h5 P5 _) ]Height                                   : 1 080 pixels
) {4 [6 ?' L: r+ a, K3 L% w8 vDisplay aspect ratio                     : 16:9' s5 Z# g$ @3 Y% ]8 }
Frame rate mode                          : Constant
/ u" P4 @  G7 \Frame rate                               : 23.976 (24000/1001/189150) FPS
- [0 D8 Q  @$ J1 O$ BColor space                              : YUV7 A" C4 |8 ~$ m: v
Chroma subsampling                       : 4:2:0
2 Q0 ]/ }' ?6 a2 u7 n1 HBit depth                                : 8 bits) \* A8 R3 B  N# \0 v+ b
Scan type                                : Progressive. `+ P- f, I6 ^$ K, z7 A
Bits/(Pixel*Frame)                       : 0.298
, w# y$ b3 r7 R) m9 N/ xStream size                              : 12.3 GiB (66%)* q2 J" W% T8 a, }7 a; s) L% b1 i
Writing library                          : x264 core 148
- l+ |+ ]3 n4 ]# bEncoding settings                        : cabac=1 / ref=1 / deblock=1:-1:-1 / analyse=0x3:0 / me=hex / subme=5 / psy=0 / mixed_ref=0 / me_range=16 / chroma_me=1 / trellis=0 / 8x8dct=1 / cqm=0 / deadzone=21,11 / fast_pskip=0 / chroma_qp_offset=0 / threads=48 / lookahead_threads=8 / sliced_threads=0 / nr=0 / decimate=1 / interlaced=0 / bluray_compat=0 / constrained_intra=0 / bframes=2 / b_pyramid=0 / b_adapt=1 / b_bias=0 / direct=1 / weightb=0 / open_gop=0 / weightp=0 / keyint=24 / keyint_min=13 / scenecut=40 / intra_refresh=0 / rc_lookahead=24 / rc=cbr / mbtree=0 / bitrate=16000 / ratetol=1.0 / qcomp=0.60 / qpmin=0 / qpmax=69 / qpstep=4 / vbv_maxrate=16000 / vbv_bufsize=16000 / nal_hrd=none / filler=0 / ip_ratio=1.40 / pb_ratio=1.30 / aq=1:1.00
9 B) P& c# h) A& pDefault                                  : Yes9 ]/ V* R# g4 ?( N; F3 U8 ~5 s
Forced                                   : No( Q" s/ B1 u5 c) Z6 E
Color range                              : Limited8 ?# V! E" B2 |5 P0 Y' u9 W; {
Color primaries                          : BT.709
% ^( ?# c- s8 n+ l1 v# J; b; \Transfer characteristics                 : BT.709
1 Y, a' }+ j& @Matrix coefficients                      : BT.709- p* U: ?; [2 K. M
Audio #1
2 R& C5 J7 u! P' H$ zID                                       : 21 x' o: I7 ?. w1 P$ T- n$ M
Format                                   : MLP FBA 16-ch
  h. {! [' N/ @# O. U4 T3 A4 kFormat/Info                              : Meridian Lossless Packing FBA with 16-channel presentation
4 G& v1 _+ C; i, eCommercial name                          : Dolby TrueHD with Dolby Atmos
  |+ ^. P, y$ M4 K2 w( p, N  eCodec ID                                 : A_TRUEHD
* `. q4 X, ~. _5 z. DDuration                                 : 1 h 58 min, h5 p' \5 c& _- `
Bit rate mode                            : Variable
: F6 |5 G1 d0 n4 q' SBit rate                                 : 4 691 kb/s9 n4 e( h- F, @# G* P# o. s
Maximum bit rate                         : 8 409 kb/s
- W1 h& S5 N4 G& iChannel(s)                               : 8 channels5 x4 D5 d, B: W/ v! F  z
Channel layout                           : L R C LFE Ls Rs Lb Rb( W3 j5 K( R6 _& q$ Y' R
Sampling rate                            : 48.0 kHz/ \  R1 D  D, F0 b
Frame rate                               : 1 200.000 FPS (40 SPF)
4 R* v  g$ i% Q7 JCompression mode                         : Lossless
' G8 n2 }4 X7 \4 P+ Z( w$ x) Q% mStream size                              : 3.89 GiB (21%)! ?6 Q4 @: e5 v  J" C# j) b- d
Title                                    : TrueHD 7.1 Atmos
5 j! d( y! g0 u+ T5 Q% S, yLanguage                                 : English$ V0 C& h) q2 p( X7 {2 l
Default                                  : Yes
# t6 w( o7 M' WForced                                   : No
% `  {! V: }7 b/ h0 B& G* s6 INumber of dynamic objects                : 13
$ q- [  |% H9 q5 \5 ~- ~& C: H% ~Bed channel count                        : 1 channel. a) z0 {' f& d+ u$ E
Bed channel configuration                : LFE
4 l! }! K! i1 f* o3 X$ XAudio #2
. _2 e6 c8 E  _ID                                       : 3
9 R- N4 A" K: J0 u, ^  M% cFormat                                   : AC-3
) k4 k2 R/ X- H0 H3 SFormat/Info                              : Audio Coding 3
) H$ W! e1 Z: {; W% q$ ICommercial name                          : Dolby Digital+ L0 u1 V, k: [
Codec ID                                 : A_AC3( ]2 P- Q) e! ^/ ]4 l
Duration                                 : 1 h 58 min( ~$ s$ B8 U2 S1 Y5 [2 y* D, S9 y
Bit rate mode                            : Constant6 n8 e* |# }5 D# E/ E7 Q
Bit rate                                 : 640 kb/s7 {2 M. k! @* y, ^4 }
Channel(s)                               : 6 channels5 M% X: C% x7 j  Z, F( ?
Channel layout                           : L R C LFE Ls Rs) A) X2 w7 |& q8 z! w
Sampling rate                            : 48.0 kHz$ y( w* s2 h6 Y; l  u( }5 T5 J
Frame rate                               : 31.250 FPS (1536 SPF)% D# n- @; V8 Z0 x8 G: v8 a
Compression mode                         : Lossy
3 h( T1 c. q/ U$ B0 zStream size                              : 544 MiB (3%). x; G3 m9 q' N& q  a
Title                                    : DD 5.1
7 B) ^; l( D; T0 Q7 e% q" GLanguage                                 : English& J/ `& u: V8 l5 I9 ~2 X8 a
Service kind                             : Complete Main
; U: z$ a# Y3 _5 {, Q. CDefault                                  : No
: D2 `2 x) u% G' d" j$ RForced                                   : No* R7 H* c5 c( ?+ t: t! I3 {& M
Audio #3
# |- i4 a" K* m2 g5 M! jID                                       : 41 u. l+ z& E2 x: j
Format                                   : AC-3" g/ J3 x3 l* t. z5 {
Format/Info                              : Audio Coding 3" {) Z3 E& \6 D) a( e
Commercial name                          : Dolby Digital' V9 J* }$ x/ `% G& `
Codec ID                                 : A_AC3
1 I" d, T4 Z7 E% `$ ]7 |5 ], MDuration                                 : 1 h 58 min
5 U' V- }% l# o. ]Bit rate mode                            : Constant* c: h6 q. U3 t3 h+ W
Bit rate                                 : 192 kb/s$ Y0 o. U# U8 N& E. g
Channel(s)                               : 2 channels8 a, {/ m* B, t. x! p
Channel layout                           : L R( u5 [* U9 Y# B' b( y9 }! }
Sampling rate                            : 48.0 kHz$ ]+ v, ?4 F. G: B
Frame rate                               : 31.250 FPS (1536 SPF)+ q' \/ T/ h1 T9 v7 m
Compression mode                         : Lossy
+ n, |; A# \+ _- F; `# z; E5 QStream size                              : 163 MiB (1%)
3 q$ I/ B! a' ~. n  s0 A/ LTitle                                    : Commentary by writer/director Taika Waititi" ^+ \5 t& p, K+ g
Language                                 : English2 B/ K' _5 o  f; ~& o
Service kind                             : Complete Main
! A% m  h, G5 k  O% sDefault                                  : Yes
7 m- Y5 V- R. ?6 y) {- w# GForced                                   : No# k$ ~8 M. Q: t+ a! p9 ~) p
Audio #4, Y* ?/ u( }# ~7 j
ID                                       : 5
' d5 d6 s# c8 f7 }) u3 |, Z8 A( zFormat                                   : DTS XBR
) @$ o, @. E+ B, {8 W: d1 p' qFormat/Info                              : Digital Theater Systems
3 \3 L2 [# k1 DCommercial name                          : DTS-HD High Resolution Audio
4 a# D4 Y/ x1 I% I7 M9 j8 ~Codec ID                                 : A_DTS
+ Z  A0 n% `% h2 W' JDuration                                 : 1 h 58 min4 v/ q& O' w7 f! Z! u8 K! V7 `
Bit rate mode                            : Constant
/ _. D* g' P7 E: a- U* oBit rate                                 : 2 046 kb/s9 z! A7 _& f6 q- T) f
Channel(s)                               : 8 channels& e& V7 u9 h6 f" W
Channel layout                           : C L R LFE Lb Rb Lss Rss0 w6 K' K" |5 _# h) S
Sampling rate                            : 48.0 kHz& S: m3 T; |: G: j- ?' q1 z
Frame rate                               : 93.750 FPS (512 SPF)  I1 G: X! r+ a4 c; n( z
Bit depth                                : 24 bits
/ e+ i: {/ d7 R2 qCompression mode                         : Lossy
" o6 q) z: W" W. u4 t9 e8 HStream size                              : 1.70 GiB (9%)
  K9 n6 [3 S" ZLanguage                                 : Japanese
( A8 w, X2 M7 P$ _Default                                  : No
0 w, y) M+ n8 G$ o5 c( [Forced                                   : No
. j$ {/ t3 Y  d5 {) y4 KText #1$ U$ m% P, e1 O5 }
ID                                       : 6
5 j1 e7 g+ K7 d+ }Format                                   : PGS
" {) ]8 e; I3 ]8 s- QMuxing mode                              : zlib
2 H! H9 [& W- QCodec ID                                 : S_HDMV/PGS
8 j2 }, M' g: W" G' n8 i- UCodec ID/Info                            : Picture based subtitle format used on BDs/HD-DVDs5 T/ ?/ C( V/ D3 D& \) N4 l! j" }
Duration                                 : 1 h 57 min
5 Z* L3 v% l! f' `# |- g2 aBit rate                                 : 45.1 kb/s: W& z. R1 ], q* c+ P" e
Frame rate                               : 0.459 FPS2 _5 L* @" Z5 p" ?
Count of elements                        : 3244
$ D  j! t8 t  n' ^Stream size                              : 38.0 MiB (0%)( {0 y+ L4 ]" Y% x5 a7 }, e
Language                                 : English
" j, U2 }  ^$ t4 I5 ODefault                                  : Yes+ L  L1 p. L' _5 \: l8 F
Forced                                   : No5 u' Q$ r9 L9 Q9 L* x
Text #2
5 b5 y; @, h& D1 A6 {) @3 p0 A, SID                                       : 7) i4 o3 i! _- ~1 |
Format                                   : UTF-8
) a) a4 ]* Q! m, _- V4 W3 `Codec ID                                 : S_TEXT/UTF8) `  Z; u2 W* d
Codec ID/Info                            : UTF-8 Plain Text
0 R- u  h9 @- ?2 z, S) uDuration                                 : 1 h 57 min
3 j' f8 t3 g. o" {4 aBit rate                                 : 56 b/s
$ z4 M, t1 }9 h" D. ^9 I+ dFrame rate                               : 0.252 FPS
; i* f7 j/ q/ y/ w+ D4 pCount of elements                        : 17820 x) P) Z6 e/ W
Stream size                              : 48.8 KiB (0%)
" g; L/ X5 y/ c7 vLanguage                                 : English
! s" P: S. r' c! J" d7 sDefault                                  : No
( J* v( M1 T, O9 [0 z7 T( JForced                                   : No& v- S7 d( q) j% c) Y
Text #3
' i5 {, y* d6 ]4 F# S2 OID                                       : 8
) ], h( ^7 O6 `/ Q, e9 T4 V) AFormat                                   : UTF-86 z9 q5 z5 C/ d/ S+ U; h
Codec ID                                 : S_TEXT/UTF87 [) R- w5 d- `0 O8 o
Codec ID/Info                            : UTF-8 Plain Text  q% B) h6 ^; U$ K2 C8 f
Duration                                 : 1 h 58 min; b0 {# d- G' u. t$ h  Y
Bit rate                                 : 69 b/s) [5 Y5 R6 m2 a! Z$ S( ?! D( u2 p7 A' W
Frame rate                               : 0.319 FPS
& x5 u1 d! s; H1 H4 X% dCount of elements                        : 2262
) n! ]7 F: f) n# v- xStream size                              : 60.2 KiB (0%)
$ @! c1 Q+ G  r! |5 a7 ?Title                                    : SDH3 a; t, A7 x6 i/ ~9 J( ~
Language                                 : English8 |& p* U' |8 D0 y( Z: ^5 n& r
Default                                  : No( i7 D$ W, a" Z
Forced                                   : No4 j/ r2 A! l* a( G
Text #4
& v% x1 K* \7 E5 l- \ID                                       : 9
0 x, [  B% c* n4 J0 @" D$ }: O9 k: vFormat                                   : UTF-8
! Z8 Y- I2 D. Q! l' h4 o: nCodec ID                                 : S_TEXT/UTF8
. R" w# e0 E0 Y: H% l2 HCodec ID/Info                            : UTF-8 Plain Text
. ^' O9 z4 s* kDuration                                 : 1 h 57 min
$ }  n$ e0 f: F5 `7 DBit rate                                 : 48 b/s
0 ]! q& [7 O" s4 ^Frame rate                               : 0.227 FPS
2 n5 n) L8 U8 ^$ mCount of elements                        : 1607
- v2 k6 |8 M9 K- gStream size                              : 41.8 KiB (0%)
6 L( u5 O4 ~% j6 V/ nLanguage                                 : Czech. D$ B  h6 X) ]4 ?
Default                                  : No" z# }% N2 i2 K; }( ?1 ?7 k
Forced                                   : No
, u  @: j) U7 Y9 [: rText #5
5 ]/ q& Q, Y% p$ V+ b: D3 x+ mID                                       : 10
" q) v( H6 t5 f: A6 WFormat                                   : UTF-8; k: H8 g# l, [; A! \+ M+ A5 y( v
Codec ID                                 : S_TEXT/UTF88 e+ L9 d1 s7 [1 [) u8 a
Codec ID/Info                            : UTF-8 Plain Text5 a* L' L: I2 }3 [+ ]: R
Duration                                 : 1 h 57 min
9 b/ `- Y, n( P9 }3 h* l) MBit rate                                 : 44 b/s
* G2 W1 W' ~- r& xFrame rate                               : 0.140 FPS9 S! A' u, Z6 k6 }" [0 ?
Count of elements                        : 990
7 b: ^9 W; A# ^, {% fStream size                              : 38.4 KiB (0%)
" j- {8 [4 A" w: |) oLanguage                                 : Danish; C! f# Y6 p5 U# r
Default                                  : No1 {" h' g' i, t2 w1 [: N
Forced                                   : No
" l0 b: \: }! W9 o1 {Text #60 U) X; F0 X0 d- s3 J; X
ID                                       : 11
9 C: P& I- \+ `0 p+ j7 t; Z0 L/ UFormat                                   : UTF-8! M$ v' ~" A7 X8 t. x, G
Codec ID                                 : S_TEXT/UTF89 z: Z. J% J8 D( H. `0 Z3 Z
Codec ID/Info                            : UTF-8 Plain Text' ^, s! g5 P# a( V# e
Duration                                 : 1 h 57 min
) d0 g9 [- u: HBit rate                                 : 50 b/s
0 u5 L% ^9 _6 M1 P. D; ?; y4 M6 xFrame rate                               : 0.196 FPS3 O# }) o! }! A. ]9 E! ]% V* V
Count of elements                        : 1388
- d$ h; H+ H# a# ZStream size                              : 43.4 KiB (0%)
; k9 V6 A# z! hLanguage                                 : Dutch+ v: ?! G4 A/ O2 n2 C2 }
Default                                  : No. J- p' C# w. s; k$ @
Forced                                   : No8 l% K, K3 a1 |! z
Text #7. d6 g: h% k: n; |. w: v# u
ID                                       : 12
/ b6 ?5 a0 ^1 t3 L& G* {Format                                   : UTF-87 ?) v: Z4 D4 \! J# m
Codec ID                                 : S_TEXT/UTF8
' _" g  D" t8 B: t) Z/ u; ECodec ID/Info                            : UTF-8 Plain Text. L& _+ M1 M& n/ d+ Y% }( }. s9 w1 }
Duration                                 : 1 h 57 min/ W7 ?. ~4 [* G4 \8 u% c- a% d* q
Bit rate                                 : 55 b/s7 m, u: A4 b2 G4 c
Frame rate                               : 0.227 FPS
1 f5 F4 r8 A! u% Y$ }6 L9 wCount of elements                        : 1606
# P, h9 l  N" P; @) KStream size                              : 47.6 KiB (0%)/ W5 ^# }. n6 F+ {/ j0 O, p8 \
Language                                 : Finnish
7 O8 d( E' g+ ]3 r# F' h! B0 J: r8 hDefault                                  : No# |7 q/ i% P5 p1 f
Forced                                   : No
; a0 c$ ^/ i( r0 C" qText #85 Y' i; t1 q" j# `( x; b* M
ID                                       : 133 q; ~& K+ a. Q. {7 J$ \
Format                                   : UTF-8
- F3 H" m5 |$ L/ |3 VCodec ID                                 : S_TEXT/UTF8
  ^4 A6 E6 ~/ E7 _Codec ID/Info                            : UTF-8 Plain Text
4 a4 g9 n/ U' x/ @& x& r9 j0 ZDuration                                 : 1 h 57 min: b3 f  B9 P, m* A" _% q) Y  V9 @
Bit rate                                 : 45 b/s
. D: w) @' D! m* q$ MFrame rate                               : 0.213 FPS! X- J- w: a$ }6 ?& X
Count of elements                        : 1504( T& }- ?, O0 ?- K, i
Stream size                              : 39.0 KiB (0%)6 j, q4 ?/ C9 C) j* x; K
Language                                 : French
6 }8 v" a3 A. }( g7 FDefault                                  : No
- Q# O! F! a+ q3 i4 Z# O% FForced                                   : No
' m6 J+ T* S7 `4 FText #9! c" u5 p: t0 a+ M! U, b) w
ID                                       : 14
6 H' O6 F4 O$ |6 a* D2 p5 @; iFormat                                   : UTF-8
& L; q/ a# X/ A* @Codec ID                                 : S_TEXT/UTF88 R% P7 B: K1 w6 `* [
Codec ID/Info                            : UTF-8 Plain Text
' b. W; C( M  L+ O$ MDuration                                 : 1 h 57 min
% O& |% A. j5 fBit rate                                 : 46 b/s& A1 L3 j) k0 o9 K
Frame rate                               : 0.208 FPS* I, s& |+ N" E- V% ?% ]9 L- s8 [
Count of elements                        : 1472$ l/ d* X* p! p0 E' P1 V) [
Stream size                              : 40.5 KiB (0%)! P6 y* ^/ j  G5 l1 u0 [- Z* O
Language                                 : German
' K* n/ Q5 u: ?$ j' ?Default                                  : No
+ l! k* ~! X6 R7 R7 t5 i+ W2 _' }Forced                                   : No/ K( ?' J; h5 _
Text #10
& @" h9 U6 o, |- W( n. A6 i) LID                                       : 15. B' e5 k" f# }& v
Format                                   : UTF-8( E0 k( t. D; ~/ A0 p; _
Codec ID                                 : S_TEXT/UTF8! L' B3 W# z$ ^. @$ E. y
Codec ID/Info                            : UTF-8 Plain Text& o. q- K( p& T: }
Duration                                 : 1 h 57 min9 [5 N: N5 U5 n; p" d) n  ~( X
Bit rate                                 : 88 b/s
' y6 f" V" G( e4 D# o2 _Frame rate                               : 0.227 FPS
) D! s1 Q2 p2 S- BCount of elements                        : 1602
7 p  c& A( e+ ]% AStream size                              : 76.7 KiB (0%)
/ Z- v7 l5 G+ s, Y' h9 L4 rLanguage                                 : Greek
) c3 T6 ~( M+ s5 x# n' LDefault                                  : No
7 c3 F; `& x; f; {Forced                                   : No
" T3 ?& ~$ u! ~& w6 nText #11
% L% w& _8 G$ G4 c6 kID                                       : 16
0 D9 w6 g: w0 I) vFormat                                   : UTF-8
& P9 E/ y  A5 Z# t# g# M4 |Codec ID                                 : S_TEXT/UTF8
9 t1 h! d- V3 JCodec ID/Info                            : UTF-8 Plain Text; J' J# x% T! z; N7 {( r. U
Duration                                 : 1 h 57 min
, t$ n: Z6 Z2 q, k7 `  kBit rate                                 : 46 b/s
8 V! P4 b# A5 }* A+ |Frame rate                               : 0.228 FPS  v& B! y( J/ _+ j
Count of elements                        : 1611
+ U/ B% K9 e" p$ y- J* w8 HStream size                              : 40.5 KiB (0%): J+ G, X; _; S1 L
Language                                 : Hungarian
( p- X% `) t, i4 \: y* N% nDefault                                  : No
7 {8 Y4 ?5 ~  MForced                                   : No
' `9 {) U- f$ }- N7 D5 L8 w, hText #12; S( [" V# m6 d% \& y
ID                                       : 17# l2 K/ O! h6 Z, z" H
Format                                   : UTF-8) S1 G4 z% l5 W
Codec ID                                 : S_TEXT/UTF81 b% B; Z: t, j$ s( ~; }
Codec ID/Info                            : UTF-8 Plain Text
1 C" Q# k1 a! F$ I, z5 W/ v' w& TDuration                                 : 1 h 57 min( U! @6 K, w5 A8 h
Bit rate                                 : 51 b/s
; b# ]% O( m+ ~$ P9 s: r8 WFrame rate                               : 0.226 FPS( M, h5 V. ]$ d/ y7 p
Count of elements                        : 1601
# F" S, d5 I+ H+ d0 F# MStream size                              : 44.7 KiB (0%)5 k4 T/ [" J% }/ Q
Language                                 : Icelandic! |0 A1 `( m' J
Default                                  : No; \, R' T( U" y" J( v+ @
Forced                                   : No
  [5 b& o' d: O, S; R2 u& ^, Y# rText #138 P3 A* i! d/ d  @
ID                                       : 18
6 m# Q& `6 d9 y, c  mFormat                                   : UTF-8
# L/ l* ?; v  f( ^5 x( A. rCodec ID                                 : S_TEXT/UTF8+ P" S) S5 A1 I$ x! ^2 C
Codec ID/Info                            : UTF-8 Plain Text
8 w$ ?! h/ r$ _. ~7 H/ ]  E4 T0 eDuration                                 : 1 h 57 min
" w8 B3 N' ]$ m/ i; w" {' `9 ]Bit rate                                 : 56 b/s
. W# ~" T5 F' t0 \2 F$ NFrame rate                               : 0.227 FPS% b; Z7 b6 O% u" [/ b1 U& S
Count of elements                        : 16078 I9 z, s' j0 ?3 I% `" H0 G
Stream size                              : 48.8 KiB (0%)
% y& J8 h+ K" \9 j1 u0 T( ^2 BLanguage                                 : Italian
  I$ I% Q, i: n* O6 \7 n+ ~Default                                  : No
% |% [9 v) o5 y% x1 C" d3 EForced                                   : No% d  d2 p: U0 ^# V! F( X8 q; l+ C
Text #14
7 L8 L8 J; p  c% r7 \ID                                       : 19: K# S; P2 b- T, }  d
Format                                   : UTF-87 S* l4 L( |8 }6 r! [# A
Codec ID                                 : S_TEXT/UTF85 R7 m- Z! C5 X4 I
Codec ID/Info                            : UTF-8 Plain Text
7 T5 H' @" t3 T( i  w% M3 e& `Duration                                 : 1 h 57 min1 x' w1 l8 O0 v9 K/ n9 E
Bit rate                                 : 47 b/s3 j6 o# e4 a. f/ e' [" H- R" D9 K) E
Frame rate                               : 0.228 FPS6 s2 x4 f% u" m5 l' s
Count of elements                        : 16120 Q" s( S5 b; Q# e( Z% K! @
Stream size                              : 41.3 KiB (0%)0 b+ U- m8 c  F3 n( B- T
Language                                 : Norwegian" o9 l. y- ^" T6 n  `( O
Default                                  : No, S* Z1 R& h9 s" i' }7 S. y
Forced                                   : No3 P, O$ {2 P  E" M) [
Text #15
# l# ^8 w  u+ i9 d, fID                                       : 20( _, A+ h7 f0 v4 W# D- }
Format                                   : UTF-83 a* t$ A. X# E8 e$ a7 c* `
Codec ID                                 : S_TEXT/UTF8
- D: M4 J5 H) U7 v5 K2 ~( l2 oCodec ID/Info                            : UTF-8 Plain Text
: Q, |0 B1 E7 b( b* NDuration                                 : 1 h 57 min
2 E" A4 l  i- I4 M( d: rBit rate                                 : 42 b/s* m) q& c% L7 l3 K( h3 T1 v' _
Frame rate                               : 0.228 FPS
' ]5 M8 ?, F7 M8 R) f2 lCount of elements                        : 1610
# p, ~* |" ~; I( M9 Y' D, dStream size                              : 37.0 KiB (0%)& ~% X% ^/ T6 A: h* T4 [
Language                                 : Polish
7 H- k! G8 q8 S, ZDefault                                  : No$ U! s. {$ b& }9 e. \+ X( r, {: d2 D, Z
Forced                                   : No+ L2 \" |7 N) f  ^
Text #16
- X& K1 `3 S+ o1 {7 U+ rID                                       : 21
6 @: a3 }3 Y7 r) N; n% c" YFormat                                   : UTF-8* t5 k# G+ G- W, D
Codec ID                                 : S_TEXT/UTF8+ v! @5 i8 C3 B4 A* s' U
Codec ID/Info                            : UTF-8 Plain Text" Y  q; Q5 l2 l% B6 d
Duration                                 : 1 h 58 min! W1 E  x2 E* k5 V( _
Bit rate                                 : 52 b/s
3 P( `( U/ A/ _# B( H) x( g2 MFrame rate                               : 0.221 FPS
7 |. H( _$ W+ A& M; ^: xCount of elements                        : 15732 q6 r1 A# H3 E/ f
Stream size                              : 45.8 KiB (0%)
6 E0 m1 o% d2 {2 mLanguage                                 : Portuguese
+ B4 e' `5 e$ V2 d# MDefault                                  : No, Y* H9 S2 `) l/ F; E$ f
Forced                                   : No" d/ M+ \; i# H. B: [/ T3 l/ x; p
Text #17
2 z" {; y; U4 l$ oID                                       : 22
2 v4 n1 \8 P6 J& n7 fFormat                                   : UTF-8! I# e: {' ?! w; n# {/ d- {( b
Codec ID                                 : S_TEXT/UTF8
3 ~" x, U6 z1 \Codec ID/Info                            : UTF-8 Plain Text
! i  R8 I1 {- ?Duration                                 : 1 h 57 min
& ~$ l( N: c1 e$ WBit rate                                 : 55 b/s3 O) p9 V+ O& ]
Frame rate                               : 0.211 FPS
+ v0 X0 e0 s" e4 x" `Count of elements                        : 1492+ D3 h% G. m/ E2 N: [
Stream size                              : 47.6 KiB (0%)5 ]. P5 N& `5 l* i  `
Language                                 : Romanian3 G% R# M; F) {* m3 ]& u/ v  F
Default                                  : No  n* i9 g( _5 s# F2 d
Forced                                   : No# ^& Q% a2 p$ D/ x5 x
Text #18! k3 ?! Q  z7 u
ID                                       : 23
9 T% t/ g2 N) Q, D6 qFormat                                   : UTF-85 w1 E3 _/ d2 f! J: S" ?
Codec ID                                 : S_TEXT/UTF8
+ v) m( f' T- v3 j1 TCodec ID/Info                            : UTF-8 Plain Text7 T1 F9 o5 r: C# c  c* L7 c! k) A. ]( W
Duration                                 : 1 h 57 min
8 d. Y3 [8 V( _( r, sBit rate                                 : 46 b/s
# B( u, k4 F  DFrame rate                               : 0.228 FPS
  ^, t# t( i0 _2 J: bCount of elements                        : 1612
. U& _; p3 I5 ~" ^Stream size                              : 39.8 KiB (0%)1 f. W7 o: p2 x
Language                                 : Slovak
2 n( @0 X" m. L" A3 A: ZDefault                                  : No8 K5 c/ S# U5 _2 o1 n5 f
Forced                                   : No2 x0 r+ \+ [# d' L) l# ^
Text #19
' a( }  Y* c  @" y7 I& z1 ^: f+ [ID                                       : 24
+ F8 K& \  ?4 X- @& s6 O; i: _; aFormat                                   : UTF-8/ N" x; b# f  [$ k
Codec ID                                 : S_TEXT/UTF86 D" q/ L& ?! p
Codec ID/Info                            : UTF-8 Plain Text8 e, m- R! a3 k
Duration                                 : 1 h 57 min& d/ b9 }% v1 l0 Y2 a; z& B3 A! B9 w- E
Bit rate                                 : 49 b/s7 ~0 H4 @8 D' t( e5 l5 J: E/ E0 T' R; P& y
Frame rate                               : 0.227 FPS
* ~0 U) y4 O/ O9 }2 ?4 n- j/ W& R4 {Count of elements                        : 1603
% `; p$ s+ A& B% c6 E/ G6 Z7 fStream size                              : 42.7 KiB (0%)& \& C. q0 V9 d# ?: `
Language                                 : Spanish
* s5 ~2 q1 k0 c2 pDefault                                  : No
! v! L9 k, L4 }5 q' _Forced                                   : No
- v$ I, N6 p9 k! M3 R; T! u+ d1 LText #20" ]3 t# W/ B3 ^5 S. C/ A% j( V0 ~- c
ID                                       : 25
: e3 T+ M5 [" h0 p# a9 I$ ~Format                                   : UTF-8
* {% V& w7 Z+ n9 o2 C# mCodec ID                                 : S_TEXT/UTF8& j8 Z5 F& d/ K( l- d7 i
Codec ID/Info                            : UTF-8 Plain Text0 d+ Y0 q) S1 A* |; A: C
Duration                                 : 1 h 57 min& Y0 ?6 d9 u& }
Bit rate                                 : 47 b/s8 k* @% C; f5 F' t
Frame rate                               : 0.165 FPS* j+ B# i- N2 P! Y0 [" X6 L
Count of elements                        : 1166
, I1 m$ f* R' E8 ?% [' RStream size                              : 41.1 KiB (0%)
+ G# L# D' m# L, Z3 GLanguage                                 : Swedish
, R* H7 j( Q, `) ]& j' {$ DDefault                                  : No' _3 A: D; r  I# B" `4 g
Forced                                   : No6 B+ h# S+ B# S% x6 f
Text #21
$ Z9 W6 y2 E4 n2 i* h( ]ID                                       : 267 @$ |5 N- z8 g2 g
Format                                   : UTF-8* [# [# F1 e9 y
Codec ID                                 : S_TEXT/UTF8
! O2 m4 [3 x# Q+ `Codec ID/Info                            : UTF-8 Plain Text
2 Q. t# E1 }& XDuration                                 : 1 h 57 min
+ ^3 A: f, G) a7 m/ E" V! \Bit rate                                 : 53 b/s5 N* @! c8 A' N% X; x! `6 Q2 Y
Frame rate                               : 0.228 FPS
' m- _6 P* c' |0 l* {8 l5 f) dCount of elements                        : 1609
' |( F' {, A( ~) zStream size                              : 46.1 KiB (0%)
; @/ p. {6 w7 W. Q5 aLanguage                                 : Turkish; ?/ k( P" A4 q, L7 Z
Default                                  : No
5 w3 ?$ v2 h' |* C; S  g4 u6 yForced                                   : No$ f" J" C, s% S- c0 o- Z7 _* n' z
Text #22- L% d4 C2 M# }( p2 j' ]8 c8 A
ID                                       : 273 b, ~6 h# R) j7 i+ a
Format                                   : PGS
9 ^" h* Z6 V. D! L4 s( ~Muxing mode                              : zlib% Z, g$ _( p$ J  S! E. c: [  Q
Codec ID                                 : S_HDMV/PGS
- O+ G! a4 y# b: E- W, n8 f$ LCodec ID/Info                            : Picture based subtitle format used on BDs/HD-DVDs
# [/ ?1 W0 ]9 I  zDuration                                 : 1 h 58 min  q+ ?1 J! d$ C; y' Y& h% ~5 k
Bit rate                                 : 52.5 kb/s: C3 i2 q; N5 v/ b4 L2 r- \/ J! |
Frame rate                               : 0.641 FPS/ A8 ^" f$ _" O5 n8 K% {
Count of elements                        : 4548
" h2 l' T' y; M7 n  W% KStream size                              : 44.4 MiB (0%)9 ]" r+ X* y+ {+ G5 v
Title                                    : SDH
% ~: q0 K: H' c$ D1 ALanguage                                 : English
% K6 E5 ~! x  s0 d  b- J  FDefault                                  : No
3 r" ^; l0 l- J" q+ W5 Y- G' [+ C4 MForced                                   : No# H5 t3 g: X+ E
Text #232 Y! e4 j2 r1 X
ID                                       : 28
4 v* e: e- _" i# [Format                                   : PGS- a8 g/ a# A* b' Z8 w  _
Muxing mode                              : zlib
- ?" U& t1 e1 z$ Z2 `8 \0 }Codec ID                                 : S_HDMV/PGS2 c$ _' S$ t  [! g* {$ E6 S
Codec ID/Info                            : Picture based subtitle format used on BDs/HD-DVDs
+ O4 q4 w, ~- I/ {Duration                                 : 1 h 57 min
) u' K1 T. ^5 m! DBit rate                                 : 27.2 kb/s
; c+ l- L  Q, e- I2 l2 P$ M4 w5 zFrame rate                               : 0.280 FPS
* H8 D! R# r7 ?+ c8 x0 G) A( e! uCount of elements                        : 1980
8 {3 q3 `1 I7 hStream size                              : 22.9 MiB (0%)( s- ~* t$ q; w8 f( o
Language                                 : Danish' z9 U4 W6 ~" h" ~0 V3 U8 m7 Y
Default                                  : No5 p. d$ G6 o) }
Forced                                   : No" e, i* ~- F4 V6 y, _# Q3 x
Text #24# y# _6 D# J) N% r8 P4 q. P# C  a
ID                                       : 29
: r! X* R, ~7 I% F% hFormat                                   : PGS
3 C! Q4 W% T; v, g& A! G* b! CMuxing mode                              : zlib9 \- J$ m7 [9 W" a( ]9 v! s9 {
Codec ID                                 : S_HDMV/PGS$ ]2 `; _' q1 ]/ r% {$ H& o1 f: }7 ~
Codec ID/Info                            : Picture based subtitle format used on BDs/HD-DVDs8 r4 [9 ?) x0 G$ \5 E
Duration                                 : 1 h 57 min% |# S/ D3 }( a3 R2 y
Bit rate                                 : 31.6 kb/s
& _4 d$ G' Q: n' F# O7 Q( ?Frame rate                               : 0.392 FPS3 t5 {- u, p/ d! s
Count of elements                        : 2772
7 ^1 X2 y# w4 M3 {+ {Stream size                              : 26.6 MiB (0%)" _: m5 K' |( C$ E6 H& c
Language                                 : Dutch
1 P9 X  o6 ?, g* ?$ T5 b4 @Default                                  : No$ L  Y+ l* F+ E7 v
Forced                                   : No, ]6 R9 t9 D2 o( {" U& O3 y
Text #25! H! q; B) }$ _9 Z% v6 C: r' a4 g2 W
ID                                       : 30% ^* u1 j7 b' }4 q* o* [1 T; p5 }; z
Format                                   : PGS
7 T% f) [: W1 s. zMuxing mode                              : zlib4 j: f6 P7 k. L7 v6 R% R# s
Codec ID                                 : S_HDMV/PGS
* \! u2 h9 e+ v; n7 k( G  @+ qCodec ID/Info                            : Picture based subtitle format used on BDs/HD-DVDs
6 ?4 d: P" j9 ^, w) \Duration                                 : 1 h 57 min
" y% r9 {1 j9 P4 F( p3 ?Bit rate                                 : 35.0 kb/s+ s1 L0 u$ E1 n% Z0 F" c
Frame rate                               : 0.453 FPS
. |; U) [* s+ t4 b; o; KCount of elements                        : 3206
; J& u( Y: [0 b- C+ ~Stream size                              : 29.5 MiB (0%)7 l# W" o1 v! ^. N; T5 d+ P
Language                                 : Finnish9 [9 G! q& g+ P' U) m
Default                                  : No4 {1 g/ A* e% Y- {' {+ w9 U
Forced                                   : No- x) W- ?, T# O( j
Text #26* \+ x1 C+ z9 n! L& w3 \7 _) [
ID                                       : 318 ]2 q( ~! _: f
Format                                   : PGS  ?3 D& x7 B) ~; E, E
Muxing mode                              : zlib
( @& y2 i% [# g0 }6 K# F: QCodec ID                                 : S_HDMV/PGS5 w+ R, r. `* ~' D9 y% J- z) P
Codec ID/Info                            : Picture based subtitle format used on BDs/HD-DVDs* q1 ^) Z* p7 ^# B+ @" e
Duration                                 : 1 h 57 min8 m6 W# B. Y* W, D: Q" B5 i* _$ c; \
Bit rate                                 : 27.5 kb/s
2 \5 `6 y; a. c. i; w1 \: ?Frame rate                               : 0.425 FPS" Y# Z; k& Y3 t# L
Count of elements                        : 3006; E* T8 e) j0 r) s9 y
Stream size                              : 23.2 MiB (0%)8 ~2 O; C: `" o3 ?) P! p* s  o. T
Title                                    : Parisian, T6 O" G% a3 M  ]3 }* K. Y% {% a
Language                                 : French5 Q8 Y' l2 d- K! A  {
Default                                  : No
* m5 j1 F  I0 `, [. `" NForced                                   : No( D+ d# B; B; {1 q
Text #273 A8 N, W3 M( b/ @# P( e
ID                                       : 32
  Q0 O$ K9 h6 QFormat                                   : PGS( }6 b, A. i2 E
Muxing mode                              : zlib3 [( o3 L& v; I6 j
Codec ID                                 : S_HDMV/PGS" Y* v+ n" A3 X$ H2 \
Codec ID/Info                            : Picture based subtitle format used on BDs/HD-DVDs
! o3 b2 J& \! L/ A$ XDuration                                 : 1 h 57 min% {# M+ ]0 V# l( P
Bit rate                                 : 38.7 kb/s
! X: ?3 K) ~, c% z6 x: @Frame rate                               : 0.462 FPS) F' S# i* ]2 x! h: D$ ?
Count of elements                        : 3270$ S6 B: c- F6 n+ R8 |
Stream size                              : 32.6 MiB (0%)
$ t9 l" l7 k9 r8 @0 WLanguage                                 : French
* N% J6 z9 Q- tDefault                                  : No+ H- @5 l0 I! n* ~2 @' B6 I
Forced                                   : No. L7 P6 @" w0 ?' B& Y. b/ t
Text #28, K" M) y6 `0 }) ?
ID                                       : 33
4 q/ \+ g8 ]% J, Y& A4 T  B) PFormat                                   : PGS
9 c6 Q  L: k2 |Muxing mode                              : zlib/ v( a) x, l4 {) k7 c5 @- D0 A7 A, p
Codec ID                                 : S_HDMV/PGS
# ?. c" t: p* g. I7 a2 f  ^Codec ID/Info                            : Picture based subtitle format used on BDs/HD-DVDs( ]+ d- G# y' X3 E2 ^* C( H
Duration                                 : 1 h 57 min
/ D: R3 u! Q7 c0 U% v$ DBit rate                                 : 30.5 kb/s
. o: r" V+ q$ C% r0 o; P" r: RFrame rate                               : 0.416 FPS5 Z# ^1 Z( Y, }& Q
Count of elements                        : 2940
- a! S! T) t4 N  {4 Y* d. r# UStream size                              : 25.7 MiB (0%)
" {1 S, K: z* [9 Y- }Language                                 : German" S" f$ Z3 o. K. w) G
Default                                  : No
9 g+ `: m0 X2 M! ?, U1 x- p" [Forced                                   : No9 k; e/ q8 E6 R! Z% X( x0 ~
Text #29
7 R  {& H! d% d( ^/ `ID                                       : 34
4 ^% v$ z, }; s9 M) A! Z' i, XFormat                                   : PGS
2 q3 D6 U& j4 ]2 g  mMuxing mode                              : zlib7 L! A6 w7 i, u
Codec ID                                 : S_HDMV/PGS
* S$ [" m7 o8 PCodec ID/Info                            : Picture based subtitle format used on BDs/HD-DVDs
! X/ F# K/ o# BDuration                                 : 1 h 57 min
$ t: G2 ]  t+ F% yBit rate                                 : 23.9 kb/s
3 t2 P* W. L4 {' v; A) m8 AFrame rate                               : 0.439 FPS+ P& h& q; R9 Z2 ^1 C0 D
Count of elements                        : 3106
" L( v1 r; n# l! GStream size                              : 20.1 MiB (0%)
5 s! K7 ~: A5 B* a6 t% jLanguage                                 : Japanese6 a$ N! _9 ?/ v. b% i
Default                                  : No) U8 O0 a8 _6 g2 T
Forced                                   : No5 C: M8 [3 b5 ~2 c" O
Text #30
3 ~4 G- h0 d  e) c- KID                                       : 35
: w; G: |2 r1 aFormat                                   : PGS
( a: x3 V" W1 }- a9 }# Y. oMuxing mode                              : zlib- @. ~. T9 W* R4 A& ]9 o
Codec ID                                 : S_HDMV/PGS4 j8 z; D! b! b3 _5 g( o# V
Codec ID/Info                            : Picture based subtitle format used on BDs/HD-DVDs
  z9 A1 k7 ~; k8 Z' g, y9 T; W  Y9 MDuration                                 : 1 h 57 min! _) t4 w! ?9 R- ~  l0 z
Bit rate                                 : 29.6 kb/s2 d2 O# j2 M& O2 b& [3 L
Frame rate                               : 0.455 FPS
; R4 N- S9 W5 c3 u  I! h9 lCount of elements                        : 3218
" v, o3 S" x5 e. y$ v+ jStream size                              : 25.0 MiB (0%)% L0 e5 |) \5 W' F# L
Language                                 : Norwegian
( L' x4 d: ~9 q$ ~; q7 B& xDefault                                  : No
, S- j) u# s3 ~  s- H/ l$ x+ nForced                                   : No
! f& m0 h* m& MText #31
# s6 k" F# Z- J; F8 k# T  uID                                       : 36
9 _  f' @  W1 `2 sFormat                                   : PGS
; o, j1 n& _& T9 d' iMuxing mode                              : zlib
- y* T0 S" Z4 P; t9 q, ]. i% Z" R9 `Codec ID                                 : S_HDMV/PGS9 ^# ?/ j) e! @  w
Codec ID/Info                            : Picture based subtitle format used on BDs/HD-DVDs
3 r# @7 G* F0 a6 CDuration                                 : 1 h 57 min
' a' k6 M, M9 J& k4 w& i: IBit rate                                 : 38.1 kb/s
( `8 }& z9 i" y! eFrame rate                               : 0.456 FPS
! g  W% d/ ], u: jCount of elements                        : 3224! z1 I* A0 K6 k' N0 w
Stream size                              : 32.1 MiB (0%)
( W+ Y9 [3 g6 L9 E- HTitle                                    : Latin American. r+ P9 H5 }) G- `, L
Language                                 : Spanish
- ?3 o  @3 i  ?( |- b4 MDefault                                  : No
8 F% S& L+ L0 [Forced                                   : No
* _2 b$ f, [: }3 C) Q9 c( a' N3 E3 hText #32
- S) c5 |( r3 p0 x9 eID                                       : 375 r1 {' V0 ]$ N' l0 e; T
Format                                   : PGS
% c6 z# u" N3 [5 h- tMuxing mode                              : zlib
1 ?/ p' j$ W3 QCodec ID                                 : S_HDMV/PGS/ [# u/ d  L$ F( t" p
Codec ID/Info                            : Picture based subtitle format used on BDs/HD-DVDs& T+ c$ {. t$ _3 ^' A
Duration                                 : 1 h 57 min* k! f# i. _' [9 X9 f( F" h
Bit rate                                 : 28.7 kb/s
. q/ t- J/ h; G4 E* v/ mFrame rate                               : 0.331 FPS
* P; s, E" U$ i, D; ]- @Count of elements                        : 2338
. ~) [* }9 f0 `# KStream size                              : 24.2 MiB (0%)' G2 O2 y" i1 `( B: a6 K
Language                                 : Swedish0 T* \8 x; L0 B& ~
Default                                  : No
. E4 \! Y" [/ B2 z* C1 V( K# EForced                                   : No/ P+ P9 o3 }1 S9 `% D
Menu
2 C2 U5 v$ x9 K- u# O# ]00:00:00.000                             : :Chapter 01- B- a7 G9 T$ d
00:06:45.155                             : :Chapter 02( q4 F& ]# j7 H- Y
00:10:11.319                             : :Chapter 03
, D* \) y( x+ J/ ]9 |00:14:23.780                             : :Chapter 04
  @* K$ o# Y; i" R8 r, d00:18:13.426                             : :Chapter 052 O8 s! Q% X0 d# g
00:20:59.508                             : :Chapter 06# p, B2 S1 I0 {# q2 U
00:21:47.806                             : :Chapter 07
% s" D1 i4 ~; Q1 f8 n; E00:27:00.994                             : :Chapter 08* u7 v- z& \( s; \2 k0 L& W* ?3 D
00:28:16.194                             : :Chapter 09
1 J+ M% H% T3 G" [) W  X00:29:52.249                             : :Chapter 10
2 k) [5 c# @5 n. T: U- M1 E- c00:31:24.508                             : :Chapter 11
6 d2 l8 @2 e" s! |' O7 H" x9 {00:35:15.113                             : :Chapter 12# x* r: U& \& g/ t, F
00:38:40.443                             : :Chapter 13! q3 c9 n' k7 ]$ Y* h" g
00:45:37.443                             : :Chapter 145 k7 Q+ W2 w% n7 d2 k. P3 @
00:53:04.223                             : :Chapter 15
' W6 B/ ]6 _! s9 g- A01:06:19.392                             : :Chapter 16
0 B. O3 ?0 t1 D3 |01:14:16.911                             : :Chapter 17
$ M, n  }7 _  Y01:24:35.821                             : :Chapter 18
) _3 H; p) e+ u) J6 U0 Z01:28:31.181                             : :Chapter 198 z5 x; B: O' S0 P9 U* T
01:30:19.998                             : :Chapter 203 L1 X+ m* ]4 i' \
01:34:17.652                             : :Chapter 21
' \$ X- g1 o) r5 {; s01:38:12.678                             : :Chapter 22& {# A$ r2 w+ m/ |$ Y6 @
01:44:45.529                             : :Chapter 23
; u6 a# \$ N  l9 S7 Q* _9 o& V01:48:17.616                             : :Chapter 244 `, L/ S' m' t# m( t# v4 h/ B8 X
01:50:03.430                             : :Chapter 252 y7 [6 D) r! @2 o
01:51:14.710                             : :Chapter 26

! T4 m" {% P- F( A! ?: r& K4k321提示您 点击下方附件名称 即可开始下载
- B$ B$ ]3 a2 Q# {/ D4 s
$ s) t+ V: y# n; H' i# I! i/ i
4 B8 l" u- |) h' V; J
多版本下载时请注意区分" Z$ ~6 [0 E; Y2 {& I3 J9 i
- E) g/ R  y0 D1 a. {8 P

: b* W& i1 c) O9 m雷神4:爱与雷霆 Thor.Love.and.Thunder.2022.1080p.3D.BluRay.x264.TrueHD.7.1.Atmos-3D原盘下载  l( {. N; _, c, d8 T8 M( `" L6 A

7 q6 I3 k* o$ ?# y8 t雷神4:爱与雷霆 Thor.Love.and.Thunder.2022.1080p.3D.BluRay.Half-OU.x264.TrueHD.7.1.Atmos-FGT 18.73GB* k  D: |! {# f# V" n

Thor.Love.and.Thunder.2022.1080p.3D.BluRay.Half-OU.x264.TrueHD.7.1.Atmos-FGT.torrent ( 24.09 KB )


: |# Q5 @& V3 u' |8 N  y$ o" O# y6 z+ U5 w; s/ u
雷神4:爱与雷霆 Thor.Love.and.Thunder.2022.1080p.3D.BluRay.Half-SBS.x264.DTS-HD.MA.7.1-FGT 17.23GB
# q! e, a# C  [

Thor.Love.and.Thunder.2022.1080p.3D.BluRay.Half-SBS.x264.DTS-HD.MA.7.1-FGT.torrent ( 22.21 KB )

" ~. ]% \5 d* P
9 |8 ]7 |2 N, {) X
雷神4:爱与雷霆 Thor.Love.and.Thunder.2022.1080p.3D.BluRay.Half-OU.x264.DTS-HD.MA.7.1-FGT 18.29GB; V: f# I. _& x4 u

Thor.Love.and.Thunder.2022.1080p.3D.BluRay.Half-OU.x264.DTS-HD.MA.7.1-FGT.torrent ( 23.53 KB )

7 O* }2 I& W* U3 I( U: w

- n* E) k1 ^, b+ M$ s雷神4:爱与雷霆 Thor.Love.and.Thunder.2022.1080p.3D.BluRay.Half-SBS.x264.TrueHD.7.1.Atmos-FGT 17.66GB: s' Q7 p1 c& C3 v" Q) p

Thor.Love.and.Thunder.2022.1080p.3D.BluRay.Half-SBS.x264.TrueHD.7.1.Atmos-FGT.torrent ( 22.76 KB )

4 _/ l* y2 @6 \& Z3 p$ _: u  x$ b

  B3 Y* {* }$ ?, G
回复

使用道具 举报

全部回复0 显示全部楼层

声明:您在社区发表的所有信息仅代表用户个人观点,与本网站立场无关,希望各位烧友理性发言,不发表违法国家法律禁止的话题。

您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版积分规则

联系客服 关注微信 下载APP 返回顶部 返回列表