4k321

搜索
开启左侧

沙丘 Dune.2021.1080p.3D.BluRay.Half-OU.x264.TrueHD.7.1.Atmos-3D原盘电影

小山雀 发表于 2023-3-10 13:49:20 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国重庆
沙丘 豆瓣评分: 7.7分
年代:2021年上映
片长:156分钟
类型:剧情 科幻 冒险 
导演:丹尼斯·维伦纽瓦
主演:蒂莫西·柴勒梅德 / 丽贝卡·弗格森 / 奥斯卡·伊萨克 / 戴夫·巴蒂斯塔 / 赞达亚
3 D 格式:half-ou sbs 

封装音轨:DTS-HD.MA 7.1 Dolby TrueHD 7.1 
简       介
1 B# p( L1 g& ?9 |7 b
. V4 Y/ i* F7 z4 m2 l 电影《沙丘》为观众呈现了一段神秘而感人至深的英雄之旅。天赋异禀的少年保罗·厄崔迪被命运指引,为了保卫自己的家族和人民,决心前往浩瀚宇宙间最危险的星球,开启一场惊心动魄的冒险。与此同时,各路势力为了抢夺这颗星球上一种能够释放人类最大潜力的珍贵资源而纷纷加入战场。最终,唯有那些能够战胜内心恐惧的人才能生存下去。' z% C1 |$ Y( R3 w+ P

: C  E) n. u- B6 B1 g获奖情况 (共42项)
& p$ f5 k5 V) _0 `9 J, T( K
$ ]8 G* ?# |- Y$ Q1 m/ f& u- a

# e3 \7 Z( E. `0 s* l0 k  p     第94届奥斯卡金像奖 (2022). L: o  L5 H4 m+ _
 最佳影片(提名)# w! @6 m3 p7 S, X- x8 n
 最佳改编剧本(提名)) P# w7 X' K& c6 C7 G: e9 R
 最佳摄影
0 K1 C; u* C* a/ O( A6 ~  └──格雷格·弗莱瑟 (id:1028361)4 K2 V  p; [  m- a7 K; g5 e8 F
 最佳剪辑
- H, X# X5 n% n8 M6 ]- D( S  └──乔·沃克 (id:1336020)
1 _, u: `* ~* D 最佳视觉效果
, r1 j, v/ V. Q6 j  O 最佳音响4 c6 R- ~* U3 ~6 ^' E
 最佳艺术指导
  m! q* j+ \' q( ~* j" Z1 I- K 最佳服装设计(提名): C+ ^1 H- I! O8 Q) K: e& I4 e
  └──杰奎琳·韦斯特 (id:1300754)
) C' W: _0 `$ J- @ 最佳化妆与发型设计(提名)
$ @2 d0 e7 h' ? 最佳原创配乐4 E$ D! z2 R3 N! A) r1 T( v
  └──汉斯·季默 (id:1054386)
: o/ K1 l" w" ]- z7 X) U5 l. C 第79届金球奖 (2022)
% Q3 X! f9 L/ ?* G: H& o 电影类 最佳剧情片(提名)
8 L" L' q" p) a+ s* V 电影类 最佳导演(提名)+ g7 t; {& e8 ]  @
  └──丹尼斯·维伦纽瓦 (id:1028333)
3 m) h+ `0 ^7 G$ {0 D% B 电影类 最佳原创配乐
5 n' h" I7 U$ Y) }! T/ d6 @3 D- i  └──汉斯·季默 (id:1054386)6 N  ]6 A+ @) |/ x- r( Y# ]; s
 第75届英国电影学院奖 (2022)2 x( Y( c/ n$ x! ]) Z* t1 n
 电影奖 最佳影片(提名)
$ g* k- {4 E* @ 电影奖 最佳改编剧本(提名)2 O. I. F9 [& L' d7 I$ f' `
 电影奖 最佳摄影
( U" B% r7 D  J9 T7 Y- I7 p. Z 电影奖 最佳剪辑(提名)
: I- I2 `* h' g  Y3 u. v" M 电影奖 最佳化妆/发型(提名)
8 Q( c6 M/ t( \/ \5 T  Q% T6 d 电影奖 最佳服装设计(提名)7 K8 I8 m2 u+ P6 K
 电影奖 最佳艺术指导! f% C3 `: _1 d: }, i- @7 ~( f9 b
 电影奖 最佳特殊视觉效果6 t& b2 U' G, _2 q6 q
 电影奖 最佳原创配乐
" U$ `7 ?+ Q9 h- ~& ~ 电影奖 最佳选角(提名)* {7 S$ X" m" o7 F0 d
 电影奖 最佳音效- N3 u+ T' o: Z5 m8 S/ T
 第45届日本电影学院奖 (2022)4 p+ c7 N/ n7 h+ \6 {" u
 最佳外语片(提名)
9 t6 T& @* a' l8 X7 w# b 第67届意大利大卫奖 (2022)2 t( U2 X' j+ R% f
 最佳外语片(提名)- f8 u8 R0 `* g( y4 j
  └──丹尼斯·维伦纽瓦 (id:1028333)
. D3 A: Q  z# O& H; W( D# W* V 第74届美国导演工会奖 (2022)
6 U$ ]8 y- @& j  }# w 最佳电影导演(提名)
9 e, Y. r4 C/ U$ r6 D3 Q  └──丹尼斯·维伦纽瓦 (id:1028333)
. c' F0 l( C& S 第28届美国演员工会奖 (2022)
) {. A1 i( F) Z  X/ X) Z 电影最佳特技群戏(提名)+ G- X& u! `0 s. V" A0 U6 U# P
 第74届美国编剧工会奖 (2022)% U/ c; [; J. O
 电影奖 最佳改编剧本(提名)
$ n- Z5 ]1 a: G" ?4 j$ F; ` 第24届美国服装设计工会奖 (2022)
! w, J" I7 q; F; Y# ] 科幻/奇幻题材电影最佳服装设计(提名)
. h. u: V5 M5 c. P# P; B& | 第27届美国评论家选择电影奖 (2022)
. d8 g$ s* K1 N% y& s 最佳影片(提名); B; @. ^4 b/ H# W+ ^6 k/ J+ z
 最佳导演(提名)
# t( }- s/ ?. T. C3 ~7 Q$ ]  └──丹尼斯·维伦纽瓦 (id:1028333), [& K7 ^9 w4 L) l$ R0 E
 最佳改编剧本(提名)
% F: C0 Z  d1 u% K4 \" o 最佳摄影(提名)5 k& b" C& x: O9 I4 v6 p. q1 b( h
  └──格雷格·弗莱瑟 (id:1028361)
2 v% P. U9 N& b+ i 最佳剪辑(提名)
" v: S, p0 w- Z$ \5 |2 {) v  └──乔·沃克 (id:1336020)
6 r1 z8 V$ j4 g 最佳配乐
4 t) O7 e5 Z0 J9 y( d 最佳美术指导/ g' L3 M' p0 ]% [- s
 最佳服装设计(提名)& v' x+ R) X7 O! C5 E
 最佳发型化妆(提名)# l+ t% u% O2 t4 ]" S+ `, c! l2 T; A
 最佳视觉效果( X& \. p, d; [' U
 第7届豆瓣电影年度榜单 (2020)
& e1 K0 x& V3 F. q0 l5 H 最值得期待的外语电影(提名)( T9 F  R& ]3 N/ V$ i  f8 Q' k' \7 ?
 第6届豆瓣电影年度榜单 (2019)2 c2 s' `$ h. h2 |% p9 U9 t
 最值得期待的外语电影(提名)# f9 k$ N' i9 V0 \7 z" ^
+ v" C/ f* q# g4 y2 P* W4 i
影片参数- z. p$ E5 |) T! k! O) t$ ]1 L
Video
) v/ V- C8 }5 ?" M- G" E, LID                                       : 1
6 I+ M- ~. |2 s8 _Format                                   : AVC" p- K2 w1 g  E- U7 k( H
Format/Info                              : Advanced Video Codec/ T. Y' g4 U$ e9 I. k  l
Format profile                           : [email protected]
+ X1 N6 T8 n* r0 ~3 MFormat settings                          : CABAC / 2 Ref Frames
8 n8 E& l% T( l4 R" OFormat settings, CABAC                   : Yes
! U+ A/ r% h( uFormat settings, Reference frames        : 2 frames
( b7 ?5 X7 X" }" n2 e- tCodec ID                                 : V_MPEG4/ISO/AVC
) b- b7 J$ M* J" D# J8 v1 pDuration                                 : 2 h 35 min
  C, q) ?- D& K: B  \) M$ ZBit rate                                 : 14.7 Mb/s6 W: \: v/ T$ o$ E
Nominal bit rate                         : 16.0 Mb/s
4 c2 ~$ z( N, j; NWidth                                    : 1 920 pixels' D* Y9 Q& [  Y# v, l9 L4 O% X
Height                                   : 1 080 pixels
) X  G! N# W) K  i9 UDisplay aspect ratio                     : 16:9  p: p# m4 b( T. Q8 u, Z2 w
Frame rate mode                          : Constant' Z8 A6 Q9 C1 i" m
Frame rate                               : 23.976 (24000/1001/189150) FPS
3 H3 Z/ q% I4 KColor space                              : YUV0 T& ]+ K( D4 p. U' G' D; n( d" t1 t
Chroma subsampling                       : 4:2:0
( u: p1 a9 n+ q# V& m3 n8 jBit depth                                : 8 bits" R, M! n* J; C) L4 c) ~% y
Scan type                                : Progressive3 b) L  k9 a/ e" N  g8 _* i" n
Bits/(Pixel*Frame)                       : 0.2952 p; l7 y+ b% P3 q
Stream size                              : 15.9 GiB (65%)* \& J6 F% U7 j! T9 G/ x* J- n
Writing library                          : x264 core 148
  E* V2 C+ C# KEncoding settings                        : cabac=1 / ref=1 / deblock=1:-1:-1 / analyse=0x3:0 / me=hex / subme=5 / psy=0 / mixed_ref=0 / me_range=16 / chroma_me=1 / trellis=0 / 8x8dct=1 / cqm=0 / deadzone=21,11 / fast_pskip=0 / chroma_qp_offset=0 / threads=48 / lookahead_threads=8 / sliced_threads=0 / nr=0 / decimate=1 / interlaced=0 / bluray_compat=0 / constrained_intra=0 / bframes=2 / b_pyramid=0 / b_adapt=1 / b_bias=0 / direct=1 / weightb=0 / open_gop=0 / weightp=0 / keyint=24 / keyint_min=13 / scenecut=40 / intra_refresh=0 / rc_lookahead=24 / rc=cbr / mbtree=0 / bitrate=16000 / ratetol=1.0 / qcomp=0.60 / qpmin=0 / qpmax=69 / qpstep=4 / vbv_maxrate=16000 / vbv_bufsize=16000 / nal_hrd=none / filler=0 / ip_ratio=1.40 / pb_ratio=1.30 / aq=1:1.00; N4 E6 ^6 r7 Q9 v5 Z" ?4 U+ @. Q* N
Default                                  : Yes
  {; l9 |3 V: G5 L* C% `Forced                                   : No8 V/ p4 x/ n. f6 P6 C% b4 h
Color range                              : Limited  V' {* y6 W; H: m& S8 ~5 |6 [
Color primaries                          : BT.709) `8 R; Z; f" N8 U0 D+ W8 x
Transfer characteristics                 : BT.7099 B! }$ n6 p' Z3 _0 T
Matrix coefficients                      : BT.709
6 L, ?7 W8 ^( ]5 qAudio #12 C9 t8 x' h% y" C
ID                                       : 20 V& a3 u2 P1 [* f8 f2 [
Format                                   : MLP FBA 16-ch
6 ^7 Z4 v0 @1 i% h$ o  _Format/Info                              : Meridian Lossless Packing FBA with 16-channel presentation* s+ d" @( P. e5 g( Y+ M
Commercial name                          : Dolby TrueHD with Dolby Atmos
* X$ W  e1 @! G, ^0 j0 HCodec ID                                 : A_TRUEHD
4 Z$ C3 F$ Y: R4 M" H7 K" G* xDuration                                 : 2 h 35 min
: K; a9 b, L1 W; R$ n5 x1 ZBit rate mode                            : Variable
. \8 ^; o) p4 xBit rate                                 : 3 243 kb/s* o; B$ A$ i' l
Maximum bit rate                         : 5 472 kb/s
8 }& U1 D; A" @8 ]/ JChannel(s)                               : 8 channels
2 @. P6 v  g' }8 EChannel layout                           : L R C LFE Ls Rs Lb Rb8 W- p+ ]) m' y6 W! z# n- A
Sampling rate                            : 48.0 kHz
& a8 }* `  r# T( VFrame rate                               : 1 200.000 FPS (40 SPF)# t: ^9 n* O, W5 d
Compression mode                         : Lossless
5 P5 f' C$ P9 B# ]Stream size                              : 3.52 GiB (14%)( a" p. v- Q* B* X) X. ~2 n
Title                                    : TrueHD 7.1 Atmos
3 A, ^/ E, A7 z* d7 }* ILanguage                                 : English5 G! k# j0 U  m) C* }
Default                                  : Yes* U: ^% o0 i, q' I3 a
Forced                                   : No
0 s/ H* Z5 _) q0 q: B! uNumber of dynamic objects                : 11
: N. _. \4 H  u  O/ lBed channel count                        : 1 channel
7 h9 a/ p0 p( u' QBed channel configuration                : LFE% S* j' P7 s8 D4 Q3 G
Audio #2
9 X5 W; _( h9 Q9 ZID                                       : 3( m9 x6 W4 D' m" e
Format                                   : AC-3' q/ f/ P6 m1 p+ B+ J9 t
Format/Info                              : Audio Coding 3* P  _# C* z( V, z# D
Commercial name                          : Dolby Digital) e: v4 r) n* @
Codec ID                                 : A_AC3/ Z+ z9 g$ B* N4 }7 [- m
Duration                                 : 2 h 35 min1 P! S: z/ ?$ @+ F/ L! _% o/ |
Bit rate mode                            : Constant: P; F, L/ L* y8 k0 x
Bit rate                                 : 384 kb/s' e3 l. G+ y6 w; V2 B
Channel(s)                               : 6 channels
4 A$ i7 S, q+ ?+ d1 Z: @' ]6 D, ?6 p9 QChannel layout                           : L R C LFE Ls Rs% _3 R+ v+ ^- f' T* A  B! `" q
Sampling rate                            : 48.0 kHz- j# p# l3 `8 u' |- G
Frame rate                               : 31.250 FPS (1536 SPF)
/ n& i* Q$ u$ Y* [9 v  aCompression mode                         : Lossy
/ {+ I5 I% o, k3 n9 Y4 XStream size                              : 427 MiB (2%)
7 r$ z4 t6 o2 n- g6 q) i! FTitle                                    : DD 5.1, ^" {& l4 g3 Q9 A3 t7 ^$ G
Language                                 : English
. `1 d) _9 ?6 H0 ~Service kind                             : Complete Main
9 L; K1 p' R) R. d1 mDefault                                  : No$ \' I- ^* R# G4 O+ ^
Forced                                   : No# Y9 g2 ~3 S9 `" h7 E  S
Audio #3
4 E$ D9 V7 Z/ {/ q* I9 sID                                       : 4
0 d* e8 P3 H- E% @Format                                   : AC-3# _4 I" y2 t8 z- C3 A
Format/Info                              : Audio Coding 3
  ]% |" a" t1 L1 ?+ [Commercial name                          : Dolby Digital" I& `0 {: K  p" |4 d7 O' ]
Codec ID                                 : A_AC3
& s( ~7 e* \8 |7 @Duration                                 : 2 h 35 min
. n  @7 s' R) D: ]7 [$ ?1 G. LBit rate mode                            : Constant/ i$ d$ R" d$ O, y0 _
Bit rate                                 : 384 kb/s2 {0 a2 ]) s" m2 D+ J  P4 v6 D
Channel(s)                               : 6 channels: d6 E& ]* C0 e1 t
Channel layout                           : L R C LFE Ls Rs
( f0 U; v& z. LSampling rate                            : 48.0 kHz) ~, O# G6 {  B* y+ M, \& T
Frame rate                               : 31.250 FPS (1536 SPF)
+ G6 ]$ v! y: q2 o4 p. ?0 dCompression mode                         : Lossy
7 D7 Y3 A1 f3 A) ]5 KStream size                              : 427 MiB (2%)
" ~* e6 U7 k7 v  t& M5 FTitle                                    : DD 5.1
1 h6 E4 v5 j, N& v  v; ?# ?Language                                 : English
7 `2 @1 j1 \# E. h. P1 pService kind                             : Complete Main
4 U$ A' E; y( g  d: QDefault                                  : No7 q: m, r( i* u) _
Forced                                   : No
8 m1 V& b1 S/ U" m6 U% s- L3 tAudio #4' W0 V. c9 H3 l; J
ID                                       : 5% t; v* W  A- `. W1 [- m
Format                                   : AC-3  k2 w+ G; L- ~7 U) d9 D( H9 w: x
Format/Info                              : Audio Coding 3
+ a) V6 S: m5 a8 FCommercial name                          : Dolby Digital
" l1 i* ~% |, o( @Codec ID                                 : A_AC30 G( t$ {+ c8 f7 X- D0 R2 H
Duration                                 : 2 h 35 min! X4 p' `, o5 Y+ y) r8 @2 C
Bit rate mode                            : Constant2 B+ I% N7 c% X- t- O7 h; q: C  Q! u2 u
Bit rate                                 : 448 kb/s4 w+ W- l3 }7 O7 M$ O
Channel(s)                               : 6 channels
9 e2 \$ m" m0 j9 E' C6 Z! P# qChannel layout                           : L R C LFE Ls Rs5 _, X8 t, P3 j) y  V2 l
Sampling rate                            : 48.0 kHz5 M8 F! q7 y7 d# n
Frame rate                               : 31.250 FPS (1536 SPF)
, T6 d7 f& P  W3 z1 N/ SCompression mode                         : Lossy& m; X; U" w$ j! D. l  N
Stream size                              : 498 MiB (2%)
7 O+ ]" m) |- K6 iTitle                                    : DD 5.1# O5 ?6 D& V0 X" x
Language                                 : French' f) N; {' f+ h- t" G
Service kind                             : Complete Main7 O8 B  Q6 W8 P3 R' t# U: k
Default                                  : No; W0 p" q) Q0 e2 V" P  G# I; ~
Forced                                   : No, u% R, I  J" Q% |
Audio #5
) Z$ q  c/ n0 G1 I0 E  IID                                       : 6
9 ~- Y0 E; i" R' C% `1 JFormat                                   : DTS XLL0 P. N# ^: C$ U# K. g
Format/Info                              : Digital Theater Systems( }" p) S3 Y& O7 B+ ^
Commercial name                          : DTS-HD Master Audio
& p2 d4 x( o8 G' z( f$ U7 V/ s6 _0 ZCodec ID                                 : A_DTS
5 u  y3 I" N3 EDuration                                 : 2 h 35 min
$ x; R' ^4 U5 t6 w& XBit rate mode                            : Variable# Q# M% ]3 Y5 c- B/ o% g
Bit rate                                 : 2 330 kb/s1 m* b/ {) o/ E: g' k3 r$ Y8 f
Channel(s)                               : 6 channels
) v* t3 B! G4 A) M4 F: ]Channel layout                           : C L R Ls Rs LFE
) ?& Z) i( o) R' `9 q* cSampling rate                            : 48.0 kHz3 k# |0 E9 q% X1 c1 I! ]
Frame rate                               : 93.750 FPS (512 SPF)
) @5 X8 `4 u. S+ TBit depth                                : 16 bits
9 f' t9 K7 a2 @9 l* d! pCompression mode                         : Lossless
! T1 l8 ^) }4 X8 _% r/ FStream size                              : 2.53 GiB (10%); X; C) a8 z! j
Title                                    : DTS-HD MA 5.1. g: L( b5 ]" O2 H: e/ p6 |
Language                                 : German( j6 p# C4 X/ c, Y0 k  ~
Default                                  : No9 O0 o3 S! T  c' e) B3 W1 T1 x
Forced                                   : No
4 k/ J. ~$ k. T1 H6 A- f' WAudio #6
( n7 s% ~4 l% Z$ k! LID                                       : 7; N+ ?3 j1 ~/ k% c! m1 z7 n3 M* \/ |
Format                                   : AC-3
6 g3 `2 O( H& N0 p( M, NFormat/Info                              : Audio Coding 3
/ x& C' e9 M# J8 a" U- \7 RCommercial name                          : Dolby Digital* C( z9 r3 L$ a; e$ A4 C: k
Codec ID                                 : A_AC3. h0 @/ N) F& n. ~9 h
Duration                                 : 2 h 35 min& m% C  Z1 K# f
Bit rate mode                            : Constant& S3 b8 F% M% m" p( u5 ?: A+ u$ Z
Bit rate                                 : 128 kb/s
+ \: S/ u# H- V: B) l  sChannel(s)                               : 2 channels0 `5 X1 a7 x$ K5 I
Channel layout                           : L R8 y; n( s9 L" ]9 w/ a% C
Sampling rate                            : 48.0 kHz7 _6 O$ u4 e( V! x7 ?
Frame rate                               : 31.250 FPS (1536 SPF)
) P  o% v7 z* HCompression mode                         : Lossy$ ?  _! x2 w5 y  l  {
Stream size                              : 142 MiB (0%)
! l5 M2 x  ~0 @Title                                    : DD 2.0
2 D  H( P0 z+ F- H) pLanguage                                 : German
* ~) y) w" K3 ^4 `' uService kind                             : Complete Main
' \, a; N" G( F. A' e5 V6 t4 PDefault                                  : No" h  b" x3 `$ W" r1 D
Forced                                   : No: l1 \0 k. C! t% ^9 l% q
Audio #7
. G. P+ \6 `* FID                                       : 8
! R/ K7 @5 |+ O' @5 B4 s1 qFormat                                   : AC-3$ k+ y- B+ a6 v+ x  M) Y" q
Format/Info                              : Audio Coding 3# ]6 E- c' f4 w0 j
Commercial name                          : Dolby Digital
1 }9 [- Z/ x+ z! U3 T; kCodec ID                                 : A_AC3
) \) U; A, q# b$ l  l* x1 _. {Duration                                 : 2 h 35 min2 F) F0 p2 }1 s* Z
Bit rate mode                            : Constant
, h# S+ |  }( x% |5 c0 E' XBit rate                                 : 448 kb/s% W8 `# E7 A( M. _5 V+ q) D0 K
Channel(s)                               : 6 channels
. [5 Y6 `4 `! ^$ Z0 @$ g+ oChannel layout                           : L R C LFE Ls Rs8 M  B/ i. z- ^% V4 Q0 v7 H2 T, ]- E0 U
Sampling rate                            : 48.0 kHz; C$ O0 i, k/ [! t0 ]# _% K8 G5 i" o. Z  Q
Frame rate                               : 31.250 FPS (1536 SPF)& c% L, ?# w+ Q+ M8 E+ ~0 ]1 O3 g3 N
Compression mode                         : Lossy* I5 u" }# ~+ h  l! s$ j$ }+ O
Stream size                              : 498 MiB (2%)
  i' l  A5 M/ \$ e2 tTitle                                    : DD 5.10 @- N& `% z! {2 y4 X5 t/ H
Language                                 : Spanish) z; F  G& ^+ ?! u* B% B
Service kind                             : Complete Main
& |8 N. c+ C. c5 c. h2 ^Default                                  : No( }7 m+ A  p  s& f6 c& ]5 d6 O3 O
Forced                                   : No
) z, _' J: i3 s% Y$ U( ^Audio #8) [1 Q+ L! P+ L, V: m" s# f
ID                                       : 9' W3 Q5 ~1 }: d: I, ], Z, X
Format                                   : AC-38 O, D+ e9 E8 n1 q3 V$ U' q$ z
Format/Info                              : Audio Coding 3
6 B1 B- d- N5 K$ F1 eCommercial name                          : Dolby Digital7 f; K9 h  r. u( l0 H' M
Format settings                          : Dolby Surround EX7 z5 A1 `) f  T; E" F0 X! u9 c0 c0 l+ H8 h
Codec ID                                 : A_AC3: Q0 t! I  u" X3 c* `
Duration                                 : 2 h 35 min
8 y/ k& ~8 e. U  d7 B0 p  x( z2 `Bit rate mode                            : Constant' U; J; G3 d6 T
Bit rate                                 : 448 kb/s- [: c5 D  F1 T% P: ^
Channel(s)                               : 6 channels
- }) O4 f! n( Y/ y) v# b1 QChannel layout                           : L R C LFE Ls Rs
: u, X8 d) X5 d1 o2 C& \Sampling rate                            : 48.0 kHz9 d/ r  I& Y: g" V, x
Frame rate                               : 31.250 FPS (1536 SPF)
1 A! T8 R! n/ ~. g( w" YCompression mode                         : Lossy
; R0 P# a" A4 Y. U  DStream size                              : 498 MiB (2%)
; X" x: b. Z( T& F! X3 v5 X* RTitle                                    : DD 5.10 p5 z+ a6 V0 h8 r( E
Language                                 : English- c( U8 g. s, j. S8 j3 V
Service kind                             : Complete Main9 S. Z7 T5 Z! I7 n: v9 f" p/ F& l* m3 M
Default                                  : No* l$ v* |, p6 O. [% H" Q
Forced                                   : No5 b  w# o3 _4 v- ?. U! c
Text #1: d; k: h0 P9 N. p" ]
ID                                       : 10
- r& \" V, h5 ]4 A3 ?9 N1 h, |  sFormat                                   : PGS
3 A6 y7 {# V* p9 m1 z6 ]Muxing mode                              : zlib/ T' {8 q/ n4 d2 d) P! F' y6 h
Codec ID                                 : S_HDMV/PGS8 }% Z2 m. I% J$ u
Codec ID/Info                            : Picture based subtitle format used on BDs/HD-DVDs
( L3 l7 |7 Z" o/ _' ]7 @% a8 S+ ]Duration                                 : 2 h 26 min
" M8 V, X3 ~( d0 d8 k$ G5 I& QBit rate                                 : 34.1 kb/s# K4 ^" x. c8 J& w& j
Frame rate                               : 0.387 FPS2 V! }, n4 x4 k; X& C* a+ X! S
Count of elements                        : 3406
6 y# O& D2 @) fStream size                              : 35.9 MiB (0%)8 z* n1 U! I. D8 ^2 B9 v4 a
Language                                 : English
" `. {% W1 J/ A4 B: z, p  z6 t" R/ PDefault                                  : No& J# g/ I% H" ]) X( b  X" [/ A; |1 y
Forced                                   : No. F0 I& b6 u5 L/ M
Text #2
0 U6 S! Z6 o9 v. r4 ?2 pID                                       : 11: d/ K  M& z$ p5 j/ r, n1 C; O
Format                                   : PGS" ?9 Q9 U( }' S. X$ l' ^; V3 J
Muxing mode                              : zlib- L4 P/ j( p8 |6 s7 ]" ~
Codec ID                                 : S_HDMV/PGS" |9 ~8 \$ F. F9 a' S! Z
Codec ID/Info                            : Picture based subtitle format used on BDs/HD-DVDs- r4 S  E1 i/ {2 N: u
Duration                                 : 2 h 35 min
  P& L3 I3 @4 U8 O2 d' y' JBit rate                                 : 24.4 kb/s$ t8 Z$ D8 K" i, a( R$ f
Frame rate                               : 0.268 FPS
% E* P$ Y. t5 K8 m9 ?  W9 vCount of elements                        : 2498) s9 `( V& {3 g( B
Stream size                              : 27.0 MiB (0%)9 A  m5 q7 F6 |+ L
Language                                 : French: Y: s& M+ p/ K6 [" k$ C. U/ p
Default                                  : No7 H1 I' z& V9 C+ {/ y
Forced                                   : No" B6 K* ?8 B/ y
Text #3
1 n' m6 a( p6 G$ s; Z8 x5 TID                                       : 12
: o# P0 x0 P' C+ E9 lFormat                                   : PGS4 b/ i, E( n- K7 n% j" n
Muxing mode                              : zlib& @$ }7 m# x3 H0 a
Codec ID                                 : S_HDMV/PGS7 \$ W4 E6 @" ?7 S' X5 E
Codec ID/Info                            : Picture based subtitle format used on BDs/HD-DVDs
" V; T: F. b- T$ c) hDuration                                 : 2 h 35 min
) d: v- ?5 N! B! LBit rate                                 : 31.1 kb/s
. S: q: [5 I5 P; e3 N; w5 a5 eFrame rate                               : 0.275 FPS
. `* i2 D, e3 H6 m( X9 h- MCount of elements                        : 2560, D$ H* G; X; z
Stream size                              : 34.5 MiB (0%)
+ v9 K+ }: o, {' Z- Y4 BLanguage                                 : German
: n0 d( [8 s0 s9 F* M& ]5 H9 P- |0 JDefault                                  : No
) G4 K2 L7 B$ ?  l8 @Forced                                   : No2 P0 R5 I$ {' n) o  K7 @
Text #4
4 t: b: z: S- r+ UID                                       : 13: e) N! @3 K" w
Format                                   : PGS/ K# l7 g$ [4 J7 a  W
Muxing mode                              : zlib4 S8 g+ k( {& T$ @1 M8 R$ q+ ]! \- [7 D
Codec ID                                 : S_HDMV/PGS
3 f' g4 c( P4 L0 h) p9 y! P  T* ?Codec ID/Info                            : Picture based subtitle format used on BDs/HD-DVDs
! Y1 w( R* }- s$ X! V2 M5 iDuration                                 : 2 h 35 min* j. q  s9 a4 s! d3 l% n
Bit rate                                 : 26.1 kb/s
) Q5 T% D4 W% r: J; |0 J4 \7 l6 cFrame rate                               : 0.270 FPS
# V* g6 a1 _. g1 ]4 N/ ~7 n5 hCount of elements                        : 2512
: s0 B* Z! E2 U; K9 c+ wStream size                              : 29.0 MiB (0%)
4 Q5 |: c/ r4 i# Y  N; p7 ULanguage                                 : Spanish/ o  m9 u! V6 o1 m0 C; E0 j
Default                                  : No
. ~0 ^, q2 D* A, E! i- Q7 h- }Forced                                   : No9 I* s, x* k& ]. X
Menu
3 ?& n/ s; {3 I! f00:00:00.000                             : en:Chapter 01. S3 Y6 g2 O/ `* e! c3 A
00:03:16.154                             : en:Chapter 02
. a4 @* U' L/ L# F00:12:54.815                             : en:Chapter 03
" ?$ |6 v$ w3 X+ |) o00:22:00.736                             : en:Chapter 04# k5 L( L0 i7 r# K) p2 g; M
00:29:16.921                             : en:Chapter 054 `, z1 w3 o# ]2 M2 r" {
00:39:10.931                             : en:Chapter 061 v! d( u2 P8 {6 r' |
00:47:19.795                             : en:Chapter 07& S. X5 K/ m& }& i7 X
00:56:53.493                             : en:Chapter 08
) \8 V$ ^6 [% W. E5 c1 `* H01:06:50.381                             : en:Chapter 09
% q6 N: c7 W) V1 D' M1 p! L01:16:44.891                             : en:Chapter 103 g& N' s, L% E3 ]1 P, _
01:26:00.655                             : en:Chapter 11( o7 z1 n6 B; v8 {2 y5 P" S
01:36:00.379                             : en:Chapter 12
/ V- N5 m1 J) M01:45:09.469                             : en:Chapter 13: o: p% F& Z& L: S
01:53:50.323                             : en:Chapter 14( Z# s" W9 R2 R& I, `# Y; G4 l( S1 U* Z
02:03:38.536                             : en:Chapter 159 Y2 T: X$ E' L6 J
02:12:13.342                             : en:Chapter 164 o0 U! b5 J, [7 N+ G2 G
02:20:45.770                             : en:Chapter 17
7 U, l- `! {4 g$ r
6 d9 h- d( L- \0 n3 l5 e02:27:27.797                             : en:Chapter 18
/ U( h1 b& \3 ^* ]. u% j
4k321提示您 点击下方附件名称 即可开始下载
8 v  f* r, z4 d/ |. n: V* h8 |% _1 g! s3 U
/ \: e; S1 k- g8 T  h3 q% i
多版本下载时请注意区分
& E4 A/ G- @5 p* o8 m( b1 M
- y$ |- y& \9 h

$ J+ _. P' x% }2 V- ?: j沙丘 Dune.2021.1080p.3D.BluRay.x264.TrueHD.7.1.Atmos-3D原盘电影下载& y4 P# w. x) @5 Y) v& x' ], w

0 }9 c& ?( k( i/ T1 \. T沙丘 Dune.2021.1080p.3D.BluRay.Half-OU.x264.TrueHD.7.1.Atmos-FGT 24.51GB3 D& |$ S0 i! S/ J; ?# k$ _9 d

Dune.2021.1080p.3D.BluRay.Half-OU.x264.TrueHD.7.1.Atmos-FGT.torrent ( 31.28 KB )

+ p6 ]6 I0 G. Q2 R' b- R2 V6 K. d

$ z, @3 a- l- @' X沙丘 Dune.2021.1080p.3D.BluRay.Half-SBS.x264.TrueHD.7.1.Atmos-FGT 22.89GB8 @1 l5 |8 H2 n: Y( z

Dune.2021.1080p.3D.BluRay.Half-SBS.x264.TrueHD.7.1.Atmos-FGT.torrent ( 29.27 KB )

& P# t" M, O7 F) i) S4 l
# @' j5 o* \( I5 K2 C" ^
沙丘 Dune.2021.1080p.3D.BluRay.Half-SBS.x264.DTS-HD.MA.7.1-FGT 23.15GB
$ `+ Y7 Q7 A+ ]

Dune.2021.1080p.3D.BluRay.Half-SBS.x264.DTS-HD.MA.7.1-FGT.torrent ( 29.58 KB )


0 W4 H* V- P& i8 x, ^" V7 Z* q6 p- L; ]/ @: b
回复

使用道具 举报

全部回复0 显示全部楼层

声明:您在社区发表的所有信息仅代表用户个人观点,与本网站立场无关,希望各位烧友理性发言,不发表违法国家法律禁止的话题。

您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版积分规则

联系客服 关注微信 下载APP 返回顶部 返回列表